Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako

„RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo WAM („Wydawnictwo”) z siedzibą w

Krakowie, przy ul. Kopernika 26, e-mail: [email protected]

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji szkoleń i warsztatów wraz z marketingiem bezpośrednim dotyczącym własnych

produktów stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Wydawnictwa. Dane w tym celu

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

b) po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być

przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych lub materiałów

szkoleniowych drogą elektroniczną w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od daty ich przekazania

Administratorowi.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Zgodnie z motywem 70 preambuły do RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo w

szczególności do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie

prawnie uzasadnionego interesu przedstawionego jako cel w pkt. 3 ust. a) niniejszej informacji.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba

której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych

(imienia i nazwiska) jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniach lub warsztatach.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zapisz się do newslettera